English (United Kingdom) Hebrew

פרוייקטים מתחרות הכביש האלקטרוני - 2014

תחרות הכביש האלקטרוני - רובוטארפיק 2014 התקיימה בתאריך 20.3.2014 בטכניון. במסגרת התחרות הגישו ביתי ספר פרוייקטים לפתרון בעיות בתחום הבטיחות בדרכים בשלושה נושאים:
  1. הגנה על רוכבי אופניים: מטרת הפרוייקט היא להתריע בפני נהגים על קרבה של אופניים לרכב, כך שיהיו מודעים לו. על המערכת למנוע מצב של סטיית הרכב והתנגשות ברוכב אופניים שבצידי הדרך.
  2. זיהוי הפוגע בתאונת פגע-וברח: מטרת הפרוייקט ליצור מנגנון לזיהוי מיידי וודאי של רכב שביצע תאונת פגע-וברח. על המערכת להתריע בפני הנהג כי הוא ביצע תאונת פגיעה באדם אחר, וכי המידע הועבר לרשויות - ההנחה היא שמערכת כזו תקטין את המוטיבציה של נהגים לברוח ממקום התאונה.
  3. ציות לרמזור: מספר תאונות גדול מתרחש עקב אי ציות לרמזור. מטרת הפרוייקט היא להתריע בפני רכב המתקרב לרמזור על כך שהוא עומד להפוך לאדום, וכן להתריע כאשר מהירות הרכב גבוהה מדיי בהתקרבות לצומת. כמו כן, המערכת תתריע בפני נהג מפני נהג אחר המגיע במהירות גבוהה מדיי ושכפי הנראה לא יספיק לעצור באדום.
בתי הספר הזוכים בפרוייקט הכביש האלקטרוני:
  • מקום 1 - חט"ב קרית גנים ראשון לציון
  • מקום 2 - חט"ב משגב
  • מקום 3 - חט"ב עמית ג' ראשון לציון

רשימת הפרוייקטים

בית ספר - פרוייקט תרשים
חטיבת ביניים קרית גנים - מערכת להגנה על רוכבי אופניים

חטיבת ביניים משגב - זיהוי נהג פוגע בתאונת פגע-וברח

חטיבת ביניים עמית ג' ראשון לציון - זיהוי נהג פוגע בתאונת פגע-וברח

חטיבת ביניים קבוצת יבנה - זיהוי נהג פוגע בתאונת פגע-וברח

חטיבת ביניים קייב אוקראינה - הגנה על חוצים במעבר חצייה

חטיבת ביניים מקיף ז' אשדוד - זיהוי נהג פוגע בתאונת פגע-וברח

חטיבת ביניים אורט אודסה אוקראינה - זיהוי נהג פוגע בתאונת פגע-וברח

חטיבת ביניים אלנור-ערערה שבנגב - התראה בפני שינוי אור הרמזור

חטיבת ביניים בן גוריון ראשון לציון - זיהוי נהג פוגע בתאונת פגע-וברח

חטיבת ביניים דורות ראשון לציון - התראה בפני שינוי אור הרמזור

חטיבת ביניים שרת נתניה - התראה בפני שינוי אור הרמזור